top of page

החברה פועלת תוך כדי שימוש ותפעול הידע הנצבר בתחום ההנדסה, ניהול הפרויקטים ושמאות המקרקעין לרבות שימוש במשאבי המחשוב ובתוכנות המתאימות לרבות תוכנות office, cad ו- ms project.

החברה מבצעת את עבודות הניהול, תאום ופיקוח בפרויקטים השונים, מגדירה ומתווה תהליכי עבודה של הגורמים השונים בפרויקט.

בשלב היזום:

החברה מלווה את המזמין בהליך ביצוע העסקה ורכישת המגרש. החברה מבצעת בדיקות כלכליות לפרויקט (דוח – 0) וממליצה למזמין על כדאיות הפרויקט.

 

בשלב התכנון:

 • החברה מתווה יחד עם המזמין את צרכי הפרויקט ומאפיינת פרוגרמה המגדירה את הפרויקט.

 • החברה מרכזת את בחירת היועצים השונים בפרויקט, לרבות, אדריכלים, מהנדס קונסטרוקציה, אינסטלציה חשמל וכד'.

 • החברה מבצעת  ומנהלת את הליך התכנון לרבות ניהול הליך התכנון, תזמון היועצים, ארגון וניהול ישיבות תכנון.

 • החברה מפקחת על הליך הרישוי לרבות מעקב אחר פעילות היועצים מול הרשויות השונות והתווית לוחות זמנים.

 

בשלב עריכת מכרז ובחירת קבלן.

 • החברה מרכזת את המסמכים הרלוונטים לצורך פרסום מכרז/בקשות להצעת מחיר, לרבות, תכניות העבודה, מפרטי הביצוע והמסמכים המשפטיים.

 • החברה מפרסמת את המכרז לקבלנים והספקים השונים, מרכזת את הצעת המחיר, מנתחת ומאתרת תמחור עם "סיבסודים צולבים" וממליצה על הקבלנים הרלוונטים למזמין.

 • החברה מלווה את המזמין בהליך ההתקשרות עם הקבלן.

בשלב הביצוע – שלב ההקמה

 • החברה מנהלת ומפקחת על עבודות הבניה בפרויקט.

 • החברה מנהלת ישיבות ניהול ותאום ביצוע באתר הבניה.

 • החברה מתפעלת את היועצים השונים לצורך מתן תשובות הנדסיות להן נדרש הקבלן באתר הבניה.

 • החברה מבצעת בקרה על איכות הבניה וכן מבצעת בדיקות שונות על תהליכי הבניה בהתאם לשלבי הבניה השונים.

 • תכנון ועריכת לוחות זמנים לפרויקט באמצעות תוכנת ms project ומעקב אחר התקדמות העבודות בפרויקט.

 • החברה מרכזת במערכות המחשוב את תכניות הפרויקט בקבצי cad על מנת לאפשר מתן מענה ותשובות לקבלן ולספקים השונים בפרויקט תוך פרקי זמן קצרים מהמקובל בענף.

 • החברה בודקת ומאשרת את חשבונות הקבלנים וכן בודקת חשבונות חריגים באם ישנן.


 

ניהול פיננסי וליווי בנקאי.

החברה תרכז את פעילות הפניה למערכת הבנקאית לצרכי קבלת ליווי בנקאי לפרויקט וכן תרכז את הפעילות הפיננסית של הפרויקט מול הבנק ומול הגורמים השונים בפרויקט.

 

חשוב לציין כי אנו מקפידים מאוד על ניהול הפרויקטים  תוך כדי שקיפות ונאמנות מלאה למזמין. 
 

 

 

 

 

 

bottom of page